• Welcome to
  PPP Molding Foam
  ผู้นำด้านการผลิต Insulation & Packaging
 • Welcome to
  PPP Molding Foam
  ผู้นำด้านการผลิต Insulation & Packaging
 • Welcome to
  PPP Molding Foam
  กระบวนการผลิตได้รับการรับรองมาตราฐานตามมาตราฐานสากล
 • Welcome to
  PPP Molding Foam
  กระบวนการผลิตได้รับการรับรองมาตราฐานตามมาตราฐานสากล
 • Welcome to
  PPP Molding Foam
  กระบวนการผลิตได้รับการรับรองมาตราฐานตามมาตราฐานสากล
 • Welcome to
  PPP Molding Foam
  กระบวนการผลิตได้รับการรับรองมาตราฐานตามมาตราฐานสากล

PPP MOLDING FOAM CO.,LTD.

PPP ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2554 ดำเนินธุรกิจทางด้านการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านบรรจุภัณฑ์ (Packaging), ผลิตภัณฑ์ฉนวนกันความร้อน/ความเย็น (Hot & Cool Insulation) และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ผลิตจากโพลีเอทิลีนโฟม (Polyethylene foam: EPE) มีทั้งชนิดท่อ, แผ่น, ม้วน, การขึ้นรูป และงานแปรรูปต่างๆ

มาตรฐานของเรา และ คุณภาพการผลิต

Product & Service

EPE FOAM INSULATION
(กลุ่มงานฉนวน)

EPE FOAM PACKAGING
(กลุ่มงานบรรจุภัณฑ์)

ECO-FRIENDLY

ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ 100%
เพราะวัตถุดิบที่เราใช้ไม่ผสมสาร CFC & HCFC
ดังนั้นจึงถือได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กระบวนการรีไซเคิลของเรา
กระบวนการรีไซเคิล